Sản phẩm thiết bị kiểm tra độ ẩm – điểm sương – nhiệt độ:

Thiết bị kiểm tra độ ẩm - điểm sương - nhiệt độ

Đầu dò cho chất lỏng Elcometer T9996390

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra độ ẩm - điểm sương - nhiệt độ

Đầu dò của máy đo nhiệt độ Elcometer G213-2

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra độ ẩm - điểm sương - nhiệt độ

Đầu dò của máy đo nhiệt độ Elcometer T2136391-

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra độ ẩm - điểm sương - nhiệt độ

Đầu dò của thiết bị đo điểm tụ sương để đo nhiệt độ bề mặt T99921281

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra độ ẩm - điểm sương - nhiệt độ

Đầu dò máy đo nhiệt độ Elcometer T99911728

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra độ ẩm - điểm sương - nhiệt độ

Máy đo nhiệt độ Elcometer G213—-2

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra độ ẩm - điểm sương - nhiệt độ

Tay quay đo nhiệt độ môi trường G116A—1

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra độ ẩm - điểm sương - nhiệt độ

Thiết bị đo điểm tụ sương – G319—-S

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra độ ẩm - điểm sương - nhiệt độ

Thiết bị đo điểm tụ sương – Model Top (T) G319—-T

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra độ ẩm - điểm sương - nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ bề mặt G212—-2A

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra độ ẩm - điểm sương - nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ bề mặt, -35 To 55°C G113—-1

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra độ ẩm - điểm sương - nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ bề mặt, 0 To 120°C G113—-2

Liên hệ